Đây là chương trình

luyện thi TOEIC

dành cho những bạn mong muốn khoảng 400-550 điểm và những người mới bắt đầu

luyện thi TOEIC online

hoặc trình độ hiện tại còn khá hạn chế.

Bài giảng

Bài 1 - LISTENING COMPREHENSION
Trong phần đầu tiên này của đề thi TOEIC mới, bạn sẽ được kiểm tra xem mình hiểu tiếng Anh nói tốt như thế nào. Có bốn phần trong chuyên mục này với những lời chỉ dẫn riêng biệt cho mỗi phần:

Bài 2 - Part 1 – Photos
1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 1 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.