lophoc24h.com

Khóa Trung cấp - Part 1: Photos


1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 1 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

Part I: Photographs

Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time.

Look at the example item below.

Example

You will see:

You will hear: Now listen to the four statements.

    (A) They’re leaving the room.

    (B) They’re turning on the machine.

    (C) They’re standing near the table.

    (D) They’re reading the newspaper.

Statement (C), “They’re standing near the table,” is the best description of the picture, so you should select answer (C) and mark it on your answer sheet.

 
- Bài giảng này sẽ mang tới bạn những chiến lược để đạt điểm cao trong Part 1. Bạn sẽ học cách xem xét các bức ảnh, cải thiện kỹ năng nghe, gia tăng vốn từ vựng và ngữ pháp. Và bạn phải nhớ làm đầy đủ các bài tập trong phần này.

CHIẾN LƯỢC KHI ÔN LUYỆN TẠI NHÀ

* Xem bức ảnh trước khi bạn nghe audio.

* Tự hỏi mình một số câu hỏi sau:

           Ảnh về người                    Ảnh về vật

        Ai đang ở trong bức ảnh?     Cái gì đang ở trong bức ảnh?

        Họ đang ở đâu?                   Nó đang ở đâu?

        Họ đang làm cái gì?

* Thử đặt tên cho bức ảnh.

* Tự kể với mình về bức ảnh (như kể chuyện).

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI TRONG PHÒNG THI

* Nhanh chóng xem bức ảnh trước khi bạn nghe các lựa chọn.

* Nhanh chóng hỏi mình một số câu hỏi như:

          Ai?          Ai đang ở trong bức ảnh?

          Cái gì?    Họ đang làm cái gì?

          Ở đâu?    Bức ảnh này được chụp ở đâu?

 
2. Luyện tập

- Tám bức ảnh sau sẽ giúp bạn luyện tập những chiến lược trên. Các bài tập này được thiết kế nhằm giúp bạn tăng khả năng quan sát, tăng vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp, và nâng cao kỹ năng nghe. Phần Ôn tập chiến lược cũng sẽ có thêm bài tập để bạn làm.

- Bạn phải làm lần lượt cho tới hết tất cả các bài tập. Trong khi làm bài tập bạn không nên dừng file audio giữa chừng, mà nên chạy liền mạch cho tới hết bài tập. Nếu bạn bỏ lỡ câu hỏi, bạn hãy làm lại bài tập và có thể làm đi làm lại nhiều lần.

a. Photo 1: At the computer

 

The woman is working at the computer. She is sitting in a desk chair in front of the computer. Her left hand is on the keyboard. She is looking at the computer monitor. The screen is bright. On the screen, or display, you can see a software program. There is a printer beside the monitor. There is paper in the printer. There is probably a mouse attached to the keyboard, but we can’t see it.

- Bài tập: Đọc những lời miêu tả sau về bức ảnh. Lời miêu tả có thể đúng hoặc sai. Bạn phải chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai. Click vào đây để làm bài: Bạn nhìn thấy gì?

- Bài tập: Bạn hãy nghe và điền vào chỗ trống bằng những giới từ mà bạn nghe thấy. Click vào đây để làm bài: Luyện nghe giới từ.

- Bài tập: Bạn nghe thấy từ nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

- Bài tập: Bạn nghe thấy câu nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

b. Photo 2: At a restaurant

 

There are many tables in this restaurant. The restaurant is outside in a garden. There are some trees and plants in the garden. Some of the tables are covered with umbrellas. Some of the tables are under a tree. There are many empty tables.

At on of the tables, a waitress is taking an order. She is holding a pen and a small notebook or pad of paper. She writes the customer’s orders in this pad. There are two customers, a man and a woman, at this table.

There is a tablecloth on the table. The table is set with glasses and plates. One knife is visible. There is a menu on the table by the man and an ashtray in the middle of the table.

- Bài tập: Đọc những lời miêu tả sau về bức ảnh. Lời miêu tả có thể đúng hoặc sai. Bạn phải chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai. Click vào đây để làm bài: Bạn nhìn thấy gì?

- Bài tập: Bạn hãy nghe và điền vào chỗ trống bằng những giới từ mà bạn nghe thấy. Click vào đây để làm bài: Luyện nghe giới từ

- Bài tập: Bạn nghe thấy từ nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

- Bài tập: Bạn nghe thấy câu nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

c. Photo 3: In the office

 

There are two men sitting at a table. The table is very long. There are papers and books on the table. There are also two bottles. One bottle is not open. The other bottle is open. Its cap is on the table. There is a glass on a napkin.

Both men are wearing jackets. Both men are wearing ties. One man is wearing glasses. They are looking at each other. Both men have their hands on the table.

- Bài tập: Đọc những lời miêu tả sau về bức ảnh. Lời miêu tả có thể đúng hoặc sai. Bạn phải chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai. Click vào đây để làm bài: Bạn nhìn thấy gì?

- Bài tập: Bạn hãy nghe và điền vào chỗ trống bằng những giới từ mà bạn nghe thấy. Click vào đây để làm bài: Luyện nghe giới từ

- Bài tập: Bạn nghe thấy từ nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

- Bài tập: Bạn nghe thấy câu nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

d. Photo 4: At the bus stop

 

A bus is stopped at a bus stop. The bus stop is at the corner of the street. There is an advertisement on the side of the bus. The name of the bus company is on the side of the bus, too. Across the street from the bus stop, there is a street light, a traffic light, and a street sign.

There are several people standing at the corner. Two women are waiting to board the bus. The door is open. Other people are waiting to cross the street.

The woman closest to the bus has a scarf around her head. The woman behind her is wearing a hat. Both women are carrying bags. Both women are wearing pants and coats. One woman’s coat is a dark color. The other woman’s coat is a light color. They are dressed warmly.

- Bài tập: Đọc những lời miêu tả sau về bức ảnh. Lời miêu tả có thể đúng hoặc sai. Bạn phải chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai. Click vào đây để làm bài: Luyện nghe giới từ

- Bài tập: Bạn hãy nghe và điền vào chỗ trống bằng những giới từ mà bạn nghe thấy. Click vào đây để làm bài: Luyện nghe giới từ

- Bài tập: Bạn nghe thấy từ nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

- Bài tập: Bạn nghe thấy câu nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

e. Photo 5: On the runway

 

A plane is on the tarmac of an airport. It is a jet plane. The name of the airline company is written on the side of the plane above the windows. On one side of the plane, you can see the wing, the jet engine, the tail, the windows, the door, and the cockpit. The pilots who fly the plane are in the cockpit.

The jet has just landed. The passengers get off using the steps on the plane itself. They walk from the jet onto the tarmac. After they get off the plane, they cross the tarmac to the terminal.

Many airline agents have come to meet the plane. The agents wear dark pants and white shirts. The shirts are short-sleeved shirts. Most have ties. Some are wearing caps.

There are two passengers getting off the plane. The man is wearing light pants and a dark shirt. His shirt has short sleeves. The woman has a short-sleeved shirt, too. It is white. Both are carrying bags over their shoulders.

- Bài tập: Đọc những lời miêu tả sau về bức ảnh. Lời miêu tả có thể đúng hoặc sai. Bạn phải chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai. Click vào đây để làm bài: Bạn nhìn thấy gì?

- Bài tập: Bạn hãy nghe và điền vào chỗ trống bằng những giới từ mà bạn nghe thấy. Click vào đây để làm bài: Luyện nghe giới từ

- Bài tập: Bạn nghe thấy từ nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

- Bài tập: Bạn nghe thấy câu nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

f. Photo 6: At passport control

 

There is a line of people. They are waiting in two lines to have their passports examined. The passengers are going through Passport Control. To get to the passport offices, the travelers pass through two entry points. A barrier separates the passport windows from the rest of the airport terminal. In front of the barrier, there are two luggage carts. People left these carts because they cannot take them through Passport Control.

Most of the passengers are male. A few are female. One of the women is pushing a baby stroller. There is a baby in the stroller. The woman is carrying a bag over her shoulder. Many of the passengers are also carrying shoulder bags. Some have suitcases in their hands. One man is wearing a cap. Most of the men are wearing sports jackets.

- Bài tập: Đọc những lời miêu tả sau về bức ảnh. Lời miêu tả có thể đúng hoặc sai. Bạn phải chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai. Click vào đây để làm bài: Bạn nhìn thấy gì?

- Bài tập: Bạn hãy nghe và điền vào chỗ trống bằng những giới từ mà bạn nghe thấy. Click vào đây để làm bài: Luyện nghe giới từ

- Bài tập: Bạn nghe thấy từ nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

- Bài tập: Bạn nghe thấy câu nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

g. Photo 7: In the rain

 

Two men are walking in the rain. They are waling down the middle of a narrow street. On the left side of the photo are two trash cans. Behind the two men, you can see people with umbrellas.

Both men in the center of the photo have umbrellas. Their umbrellas are black. They are carrying umbrellas in their right hands. Both men are wearing jackets and ties. The man on the left is wearing a dark jacket and dark-striped tie. The man on the right is wearing a light jacket and tie. Their pants are also opposite colors. The man on the left is wearing a pair of light-colored pants.

Both men are carrying something in their left hands. The man on the left is carrying something to read (Maybe it is a newspaper, a brochure, a flyer, or a restaurant guide). The man on the right is carrying a briefcase.

The man on the right is wearing glasses. The man on the left is not.

- Bài tập: Đọc những lời miêu tả sau về bức ảnh. Lời miêu tả có thể đúng hoặc sai. Bạn phải chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai. Click vào đây để làm bài: Bạn nhìn thấy gì?

- Bài tập: Bạn hãy nghe và điền vào chỗ trống bằng những giới từ mà bạn nghe thấy. Click vào đây để làm bài: Luyện nghe giới từ

- Bài tập: Bạn nghe thấy từ nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

- Bài tập: Bạn nghe thấy câu nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

h. Photo 8: In the factory

 

The setting of this photo is a factory. The factory is very large and clean. There are not many technicians on the factory floor.

We can see four technicians on the factory floor. The four technicians are wearing protective clothing. All of them are wearing protective caps. All of them are wearing a protective suit. Some of them are wearing protective gloves.

The four technicians are assembling a large piece of equipment. The equipment is suspended from the ceiling. It is being held by cables. It is being lowered and will be attached to the equipment below it. Some of the men are guiding the piece as it is lowered. They are guiding the piece with one hand. They are touching the equipment without gloves. One man is not touching the equipment. He is watching the process.

- Bài tập: Đọc những lời miêu tả sau về bức ảnh. Lời miêu tả có thể đúng hoặc sai. Bạn phải chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai. Click vào đây để làm bài: Bạn nhìn thấy gì?

- Bài tập: Bạn hãy nghe và điền vào chỗ trống bằng những giới từ mà bạn nghe thấy. Click vào đây để làm bài: Luyện nghe giới từ

- Bài tập: Bạn nghe thấy từ nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

- Bài tập: Bạn nghe thấy câu nào trước? Click vào đây để làm bài: Luyện nghe âm giống nhau

2. Luyện tập chiến lược

- Vậy là tới đây bạn đã luyện tập cách phân tích hình ảnh và nghe về 8 bức ảnh. Giờ là lúc ôn luyện lại những kỹ năng mà bạn đã tích lũy được.

- Trong bài tập sau đây, các lựa chọn trả lời cho mỗi bức ảnh được tăng dần lên từ hai cho tới bốn. Bạn hãy chọn ra lời miêu tả sát thực nhất với bức ảnh. Click vào link sau để làm bài:

Luyện tập chiến lược

3. Ôn tập Part 1

Ôn lại một lần nữa các chiến lược mà bạn đã học. Click vào link dưới đây để làm bài:

Ôn tập Part 1

4. Các bài luyện thi tăng cường:

Luyện tập củng cố Part 1 – Bài số 1

Luyện tập củng cố Part 1 – Bài số 2

Luyện tập củng cố Part 1 – Bài số 3

Luyện tập củng cố Part 1 – Bài số 4

Luyện tập củng cố Part 1 – Bài số 5

Luyện tập củng cố Part 1 – Bài số 6