lophoc24h.com

Part 3 – Conversations


1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 3 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 

Directions: You will hear some conversations between two people. You will be asked to answer three questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time.

 

 

- Bài giảng này sẽ giúp bạn nghe ra câu trả lời đúng, bằng cách tập trung vào các từ để hỏi và những từ mang nội dung chính. Bạn cũng sẽ học cách tránh những “cái bẫy” thường gặp.

- Những đoạn hội thoại trong Part 3 dài và nói về bất cứ chủ đề nào. Nếu bạn có thể đoán được chủ đề trước khi bạn nghe hội thoại, nó sẽ giúp bạn hiểu những chi tiết trong đoạn hội thoại. Bạn sẽ không có đủ thời gian để đọc cả câu hỏi và những lựa chọn trả lời trước khi bạn nghe. Nhưng bạn có thể đọc lướt qua chúng và tìm những từ mấu chốt, hay còn gọi là “từ khóa” (key word).

- Có hai loại từ khóa: từ để hỏi và từ mang ý chính. Khi bạn đọc lướt, hãy để ý đến những từ này. Và khi bạn nghe, hãy nghe những từ khóa hoặc những từ đồng nghĩa của chúng, hoặc những lời diễn giải về chúng.

a. Tập trung vào từ để hỏi

Từ đầu tiên của câu hỏi sẽ giúp bạn nghe ra câu trả lời đúng.

WHO               Xác định người

                        Who are the speakers? Who are they talking about?

WHAT             Xác định hành động

                        What is going on? What are they talking about?

WHEN             Xác định thời gian

                        When is an action taking place?

WHERE          Xác định địa điểm

                        Where is an action taking place?

WHY                Xác định lý do

                        Why is something happening?

HOW               Xác định cách thức

                        How is something happening?

b. Tập trung vào những từ mang ý chính

- Trong một câu hỏi như What time will the woman leave? thì những từ mang ý chính là time, woman, và will leave. Khi bạn nghe đoạn hội thoại, bạn nên để ý tới những thứ liên quan đến một người phụ nữ  dời đi trong tương lai. Bạn cũng cần nghe bất kỳ con số nào mà bạn có thể đã thấy trong các lựa chọn trả lời, như: three (three hours, three o’clock), 45 (3:45, in 45 minutes, 45 minutes from now), 15 (in 15 minutes, 4:15, v.v…). Bằng cách nghe những từ khóa (time, woman, will leave) và một vài con số (three, fifteen), bạn đang tập trung vào những chi tiết quan trọng. Bạn cũng được luyện tập nghe những lời diễn giải hoặc các từ đồng nghĩa.

- Những từ trong các câu trả lời lựa chọn thường không được nhắc lại trong đoạn hội thoại. Người nói có thể dùng những lời diễn giải cho chúng hoặc những từ đồng nghĩa với chúng. Ví dụ, trong câu hỏi What time does the flight depart?, từ khóa flight cho biết là đoạn hội thoại sẽ cung cấp thông tin về thời gian chiếc máy bay khởi hành. Bạn hãy nghe ra thời điểm đó. Có thể bạn sẽ không nghe thấy từ flight trong đoạn hội thoại vì người nói có thể dùng một từ đồng nghĩa thay cho nó, như plane. Tương tự, người nói có thể thể nói take off thay vì depart.

c. Những cái bẫy thường gặp

- Trong Part 1 và 2, bạn đã học cách tránh những cái bẫy thường gặp. Part 3 cũng có những cái bẫy như vậy:

Nhầm lẫn giữa những âm gần giống.

Nhầm lẫn giữa các giới từ.

Nhầm lẫn với từ dùng theo ngữ cảnh khác.

2. Luyện tập chiến lược

- Những bài tập sau sẽ giúp bạn tập tìm câu trả lời cho những từ để hỏi. Bạn cũng cần chú ý tới những từ khóa và tránh những cái bẫy thường gặp.

- Một vài câu hỏi yêu cầu bạn suy luận. Ví dụ, Who are the speakers? Với câu hỏi này, có thể bạn phải nghe cả đoạn hội thoại để tìm các đầu mối. Nếu những người nói là một người chủ và một nhân viên thì bạn sẽ nghe thấy những từ liên quan tới công việc. Nếu những người nói là tài xế xe bus và hành khách thì bạn sẽ nghe thấy những từ liên quan tới public transportation.

- Trước khi bạn nghe, hãy đọc qua các câu trả lời và tìm những từ khóa. Điều này sẽ giúp bạn tập trung khi nghe.

Khi làm bài thi TOEIC, bạn sẽ phải nhớ những chi tiết cụ thể từ đoạn hội thoại. Bạn cần cải thiện trí nhớ của mình và kỹ năng nghe. Hãy đọc nhanh những câu hỏi trước khi bạn nghe đoạn hội thoại. Và sau đó hãy cố nghe ra câu trả lời.

Bạn sẽ nghe 10 đoạn hội thoại ngắn. Sau mỗi đoạn hội thoại có 2 câu hỏi, bạn hãy cố gắng nghe để chọn câu trả lời đúng.

a. Who

- Tìm câu trả lời cho câu hỏi “Who?”.

- Luyện thêm với “Who?”.

b. What

- Tìm câu trả lời cho câu hỏi “What?”

- Luyện thêm với “What?”

c. When

- Tìm câu trả lời cho câu hỏi “When?”

- Luyện thêm với “When?”

d. Where

- Tìm câu trả lời cho câu hỏi “Where?”

- Luyện thêm với “Where?”

e. Why

- Tìm câu trả lời cho câu hỏi “Why?”

- Luyện thêm với “Why?”

f. How

- Tìm câu trả lời cho câu hỏi “How?”

- Luyện thêm với “How?”