lophoc24h.com

Part 7 – Reading Comprehension


1. Chỉ dẫn và các chiến lược làm bài

- Đây là những lời chỉ dẫn cho Part 7 của bài thi TOEIC mới. Bạn hãy đọc kỹ chúng. Nếu bây giờ bạn đã hiểu rõ chỉ dẫn, bạn sẽ không phải đọc lại chúng trong bài thi thật.

 

 

Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper articles, letters, and advertisements. Each text is followed by several questions. Select the best answer for each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.

 

 

- Việc đọc cẩn thận những chỉ dẫn cụ thể này là điều quan trọng. Những chỉ dẫn bảo cho bạn đoạn văn nào cần đọc và phải trả lời những câu hỏi nào.

- Trong chuyên mục đầu tiên của Part 7, có 28 câu hỏi. Bạn sẽ đọc từ bảy tới mười đoạn văn, và trả lời hai tới bốn câu hỏi cho mỗi đoạn. Bạn sẽ thấy những lời chỉ dẫn như thế này:

Questions 153 – 155 refer to the following e-mail.

Questions 156 – 159 refer to the following announcement.

- Trong chuyên mục thứ hai của Part 7, có 20 câu hỏi. Bạn sẽ phải đọc 4 cặp đoạn văn. Mỗi cặp đoạn văn lại có 5 câu hỏi. Bạn sẽ thấy những lời chỉ dẫn như thế này:

Questions 181 – 185 refer to the following invoice and letter.

Questions 186 – 190 refer to the following advertisement and e-mail.

Part 7

Chuyên mục

Số lượng câu hỏi

Số lượng đoạn văn

Câu hỏi

Số hiệu câu hỏi

Đoạn văn đơn

28

7 tới 10

2 tới 4 trên mỗi đoạn

153 – 180

Đoạn văn đôi

20

4 cặp

5 trên mỗi cặp đoạn văn

181 – 200

- Trong bài giảng này, bạn sẽ đọc những thể loại văn bản phổ biến nhất trong đề thi TOEIC mới:

 • đoạn quảng cáo (advertisements)
 • thư từ thương mại (business correspondence)
 • mẫu đơn, biểu đồ, đồ thị (forms, charts, graphs)
 • bài báo và báo cáo (articles and reports)
 • thông báo (announcements)

a. Chiến lược đọc

 • Đọc câu hỏi TRƯỚC KHI bạn đọc đoạn văn.

- Nếu bạn biết câu hỏi hỏi gì, bạn sẽ có một mục đích nhất định khi bạn đọc. Tìm kiếm câu trả lời khi bạn đọc.

 

 • Không đọc những câu trả lời trước khi bạn đọc đoạn văn.

- Hãy tiết kiệm chút thời gian cho bạn. Bạn có thể tự tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi.

 • Nếu bạn không thể trả lời một câu hỏi, hãy dò soát lại đoạn văn và tìm những lựa chọn trả lời.

- Nếu bạn không thể trả lời một câu hỏi, hãy đọc bốn lựa chọn trả lời. Dò soát đoạn văn và tìm bốn lựa chọn này. Hãy cẩn thận. Lựa chọn đó có thể là một từ đồng nghĩa hoặc một lời diễn giải của câu trả lời đúng.

 • Hãy chuẩn bị cho bốn kiểu câu hỏi của đề thi TOEIC mới: câu hỏi về đại ý, câu hỏi về chi tiết, câu hỏi đòi hỏi suy luận, và câu hỏi về từ vựng. Bạn sẽ gặp những câu hỏi này cả trong đoạn văn đơn và đoạn văn đôi của Part 7. Dưới đây là những câu hỏi mẫu trong mỗi kiểu câu hỏi.

 

CÂU HỎI VỀ ĐẠI Ý (MAIN IDEA QUESTIONS)

Cái gì đang được quảng cáo?

Mục đích của lá thư là gì?

Ý chính của bài báo này là gì?

Thông báo này nói về cái gì?

Mục đích của đồ thị này là gì?

Lý do cho việc liên lạc thư từ này là gì?

Chủ đề của cuộc họp là gì?

Điều gì đang được thảo luận?

 

CÂU HỎI VỀ CHI TIẾT (DETAIL QUESTIONS)

Giá bao nhiêu? (sản phẩm)

E-mail đó được gửi khi nào?

Tỉ lệ phần trăm của những người trên 30 tuổi là bao nhiêu?

Là ai? (tên hoặc chức danh)

Đâu là những ngày tháng then chốt?

Ai phải tham dự cuộc họp?

Đồ thị biểu diễn khoảng thời gian bao lâu?

Ông A đang làm việc ở đâu?

 

CÂU HỎI ĐÒI HỎI SUY LUẬN (INFERENCE QUESTIONS)

Những ai là người có thể sử dụng sản phẩm đó?

Giọng văn trong bản ghi nhớ đó là gì?

Những ai sẽ sử dụng thông tin đó?

Những ai có nhiều khả năng sẽ đọc bản báo cáo này nhất?

Ý kiến của tác giả là gì?

Bạn sẽ gặp những chỉ dẫn này ở đâu?

Tại sao bà B lại viết lá thư này?

Nhân viên đó sẽ làm gì tiếp theo?

 

CÂU HỎI VỀ TỪ VỰNG (VOCABULARY QUESTIONS)

Từ “frequency” trong đoạn văn 1, dòng 3 là gần nghĩa nhất với …

Từ “trace” trong đoạn văn 3, dòng 2 là gần nghĩa nhất với …

Từ “mendable” trong dòng 2 là gần nghĩa nhất với …

Từ “toxic” trong dòng 2 của bài báo là gần nghĩa nhất với …

Từ “data” bên dưới đồ thị là gần nghĩa nhất với …

 

Advertisements

            How much is (a product)?                  chi tiết

            What is being advertised                    đại ý

            Who might use the product                suy luận

 

Business correspondence

            When was the fax sent?                      chi tiết

            What is the purpose of the letter?       đại ý

What is the tone of the memo?           suy luận

 

Forms, charts, graphs

            What percentage of users are over 30?           chi tiết

            What is the purpose of the circle graph?         đại ý

            Who would use this information?                    suy luận

 

Articles and reports

            What dates are critical?                                   chi tiết

            What is the main idea of this article?              đại ý

            Who would most likely read this report?        suy luận

 

Annoucements

            Who is (name or title)?                        chi tiết

            What is the announcement about?      đại ý

            What is the writer’s opinion?              suy luận

b. Luyện tập

- Thư tín thương mại

- Thông báo

- Mẫu đơn và biểu đồ

- Bài báo và báo cáo

- Quảng cáo

2. Ôn tập chiến lược

a. Ôn lại những chiến lược sau cho Part 7 của đề thi TOEIC mới.

 • Đọc những hướng dẫn cụ thể trước khi bạn đọc đoạn văn.
 • Đọc câu hỏi TRƯỚC KHI bạn đọc đoạn văn.
 • Đừng đọc những câu trả lời trước khi bạn đọc đoạn văn.
 • Nếu bạn không thể trả lời một câu hỏi, hãy rà soát lại đoạn văn và tìm những lựa chọn để trả lời.
 • Hãy chuẩn bị cho bốn kiểu câu hỏi phổ biến trong đề thi TOEIC mới là: câu hỏi về đại ý, câu hỏi về chi tiết, câu hỏi đòi hỏi sự suy luận, và câu hỏi về từ vựng.

b. Luyện tập chiến lược

- Đoạn văn đơn

- Đoạn văn đôi