Tổng hợp các bài tập

Từ vựng & Kanji tiếng Nhật N4

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Từ vựng & Kanji tiếng Nhật N4

Bài 1: Luyện tập Kanji - 1 Bài 2: Bài tập Kanji 1
Bài 3: Bài tập điền từ - 1 Bài 4: Chọn câu đúng - 1
Bài 5: Bài tập Kanji - 2 Bài 6: Chọn từ đúng ngữ cảnh - 1
Bài 7: Bài tập điền từ - 2 Bài 8: Chọn câu đúng - 2
Bài 9: Bài tập Kanji - 3 Bài 10: Bài tập điền từ - 3
Bài 11: Chọn câu đúng - 3 Bài 12: Bài tập Kanji - 4
Bài 13: Bài tập điền từ - 4 Bài 14: Chọn câu đúng - 4
Bài 15: Bài tập Kanji - 5 Bài 16: Bài tập điền từ - 5
Bài 17: Bài tập chọn câu đúng - 5 Bài 18: Bài tập Kanji - 6
Bài 19: Bài tập điền từ - 6 Bài 20: Chọn câu đúng - 6
Bài 21: Bài tập Kanji - 7 Bài 22: Bài tập điền từ - 7
Bài 23: Chọn câu đúng - 7 Bài 24: Bài tập Kanji - 8
Bài 25: Bài tập điền từ 8 Bài 26: Bài tập Kanji - 10
Bài 27: Chọn câu đúng - 10 Bài 28: Chọn câu đúng - 10
Bài 29: Bài tập Kanji - 11 Bài 30: Bài tập điền từ - 11
Bài 31: Chọn câu đúng - 11 Bài 32: Bài tập Kanji - 12
Bài 33: Bài tập điền từ - 12 Bài 34: Chọn câu đúng - 12
Bài 35: Bài tập Kanji - 13 Bài 36: Bài tập điền từ - 13
Bài 37: Chọn câu đúng - 13 Bài 38: Bài tập Kanji - 14
Bài 39: Bài tập điền từ đúng - 14 Bài 40: Chọn câu đúng - 14
Bài 41: Bài tập Kanji - 15 Bài 42: Bài tập điền từ đúng - 15
Bài 43: Chọn câu đúng - 15 Bài 44: Đề số 1: Luyện thi goi N4
Bài 45: Đề số 2: Luyện thi goi N4 Bài 46: Đề số 3: Luyện thi goi N4
Bài 47: Đề số 4: Luyện thi goi N4 Bài 48: Đề số 5: Luyện thi goi N4
Bài 49: Đề số 6: Luyện thi goi N4 Bài 50: Đề số 7: Luyện thi goi N4
Bài 51: Đề số 8: Luyện thi goi N4 Bài 52: Đề số 16 : Luyện thi kanji N4
Bài 53: Đề số 17 : Luyện thi kanji N4 Bài 54: Đề số 18 : Luyện thi kanji N4
Bài 55: Đề số 19 : Luyện thi kanji N4 Bài 56: Đề số 20 : Luyện thi kanji N4
Bài 57: Đề số 21 : Luyện thi kanji N4 Bài 58: Đề số 22 : Luyện thi kanji N4
Bài 59: Đề số 9 : Luyện thi goi N4 Bài 60: Đề số 10 : Luyện thi goi N4
Bài 61: Đề số 11 : Luyện thi goi N4 Bài 62: Đề số 12 : Luyện thi goi N4
Bài 63: Đề số 13 : Luyện thi goi N4 Bài 64: Đề số 23 : Luyện thi kanji N4
Bài 65: Đề số 14 : Luyện thi goi N4

HỌC VIÊN ĐANG ONLINE
do hoan   nhuanh   lilo16   tamphong   mwmt   Mcfly   cunnice   huyentrang174   suby   tuyencdt4   boomboy   tvdung   tuanpn   khanhbvlife   somus02   k3lr4   lhdung   thuti   BaHuy   khanh   kaxala_nt   ducnok   congthang   xuantipe   gamowaxaky   alocos   kimyen   rainnie   vuuy   vomenh   sonfx   cuntim   kimnguyen   nhocquy   duong   an hai dong   Tran Minh Huy   Phan Lan   ngoloan   cong86   duyniit   heroguru118   quangcps   tranthuc   tuanvt0607   mytu   Kim Sơn   strategy   vinh.ngoxuan   sfbstsfb   andrei.nguyen