Tổng hợp các bài tập

Ngữ pháp tiếng Nhật N4

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Ngữ pháp tiếng Nhật N4

Bài 1: Luyện đọc - Bài số 13 Bài 2: Đề số 1: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 3: Đề số 2: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 4: Đề số 3: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 5: Đề số 4: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 6: Đề số 5: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 7: Đề số 6: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 8: Đề số 7: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 9: Đề số 8: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 10: Đề số 9: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 11: Đề số 10: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 12: Đề số 11: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 13: Đề số 12: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 14: Đề số 13: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 15: Đề số 14: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 16: Đề số 15: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 17: Đề số 16: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 18: Đề số 17: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 19: Đề số 18: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 20: Đề số 19: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 21: Đề số 20: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 22: Đề số 21: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 23: Đề số 22: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 24: Đề số 23: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 25: Đề số 24: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 26: Đề số 25: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 27: Đề số 26: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 28: Đề số 27: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 29: Đề số 28: Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 30: Đề số 29: Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 31: Đề số 30 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 32: Đề số 31 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 33: Đề số 32 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 34: Đề số 33 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 35: Đề số 34 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 36: Đề số 35 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 37: Đề số 36 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 38: Đề số 37 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 39: Đề số 38 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 40: Đề số 39 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 41: Đề số 40 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 42: Đề số 41 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 43: Đề số 42 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 44: Đề số 43 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 45: Đề số 44 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 46: Đề số 45 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 47: Đề số 46 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 48: Đề số 47 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
Bài 49: Đề số 48 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 Bài 50: Đề số 49 : Luyện thi Ngữ Pháp N4