Tổng hợp các bài tập

Từ vựng & Kanji tiếng Nhật N3

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Từ vựng & Kanji tiếng Nhật N3

Bài 1: Đề số 1 : Luyện thi kanji N3 Bài 2: Đề số 1 : Luyện thi goi N3
Bài 3: Đề số 2 : Luyện thi goi N3 Bài 4: Đề số 3: Luyện thi goi N3
Bài 5: Đề số 4: Luyện thi goi N3 Bài 6: Đề số 5: luyện thi goi n3
Bài 7: Đề số 2 : Luyện thi kanji N3 Bài 8: Đề số 3 : Luyện thi kanji N3
Bài 9: Đề số 4 : Luyện thi kanji N3 Bài 10: Đề số 5 : Luyện thi kanji N3
Bài 11: Đề số 6 : Luyện thi kanji N3 Bài 12: Đề số 7 : Luyện thi kanji N3
Bài 13: Đề số 5: Luyện thi goi N3 Bài 14: Đề số 6: Luyện thi goi N3
Bài 15: Đề số 7: Luyện thi goi N3 Bài 16: Đề số 8: Luyện thi goi N3
Bài 17: Đề số 9: Luyện thi goi N3 Bài 18: Đề số 10 : Luyện thi goi N3
Bài 19: Đề số 8 : Luyện thi kanji N3 Bài 20: Đề số 9: Luyện thi kanji N3
Bài 21: Đề số 10: Luyện thi kanji N3 Bài 22: Đề số 11: Luyện thi kanji N3
Bài 23: Đề số 12: Luyện thi kanji N3 Bài 24: Đề số 12: Luyện thi kanji N3 .
Bài 25: Đề số 13: Luyện thi kanji N3 Bài 26: Đề số 14: Luyện thi kanji N3
Bài 27: Đề số 15: Luyện thi kanji N3 Bài 28: Đề số 16: Luyện thi kanji N3
Bài 29: Đề số 17: Luyện thi kanji N3 Bài 30: Đề số 18: Luyện thi kanji N3
Bài 31: Đề số 19: Luyện thi Kanji N3 Bài 32: Đề số 20: Luyện thi kanji N3
Bài 33: Đề số 21: Luyện thi kanji N3 Bài 34: Đề số 22: Luyện thi kanji N3
Bài 35: Đề số 23: Luyện thi kanji N3 Bài 36: Đề số 24: Luyện thi kanji N3
Bài 37: Đề số 25: Luyện thi kanji N3 Bài 38: Đề số 11 : Luyện thi goi N3
Bài 39: Đề số 12 : Luyện thi goi N3 Bài 40: Đề số 13 : Luyện thi goi N3
Bài 41: Đề số 14: Luyện thi goi N3 Bài 42: Đề số 15: Luyện thi goi N3
Bài 43: Đề số 26: Luyện thi kanji N3 Bài 44: Đề số 27: Luyện thi kanji N3
Bài 45: Đề số 28: Luyện thi kanji N3 Bài 46: Đề số 16: Luyện thi goi N3
Bài 47: Đề số 17: Luyện thi goi N3 Bài 48: Đề số 18: Luyện thi goi N3
Bài 49: Đề số 19: Luyện thi goi N3 Bài 50: Đề số 20: Luyện thi goi N3
Bài 51: Đề số 21: Luyện thi goi N3 Bài 52: Đề số 29: Luyện thi kanji N3
Bài 53: Đề số 30: Luyện thi kanji N3 Bài 54: Đề số 31: Luyện thi kanji N3
Bài 55: Đề số 32: Luyện thi kanji N3 Bài 56: Đề thi thử 2: Ngữ pháp và đọc hiểu N3
Bài 57: Đề thi thử 1: kanji và từ vựng N3 Bài 58: Đề thi thử 2: kanji và từ vựng N3
Bài 59: Đề số 33: Luyện thi kanji N3 Bài 60: Đề số 22: Luyện thi goi N3
Bài 61: Đề số 23: Luyện thi goi N3 Bài 62: Đề số 24: Luyện thi goi N3
Bài 63: Đề số 25: Luyện thi goi N3 Bài 64: Đề số 26: Luyện thi goi N3
Bài 65: Đề số 27: Luyện thi goi N3 Bài 66: Đề số 28: Luyện thi goi N3
Bài 67: Đề số 29: Luyện thi goi N3 Bài 68: Đề số 30: Luyện thi goi N3
Bài 69: Đề số 34: Luyện thi kanji N3 ( trắc nghiệm nhanh) Bài 70: Đề số 35: Luyện thi kanji N3 ( trắc nghiệm nhanh)
Bài 71: Đề số 36: Luyện thi kanji N3 ( trắc nghiệm nhanh) Bài 72: Đề số 37: Luyện thi kanji N3 ( trắc nghiệm nhanh)
Bài 73: Đề số 38 : Luyện thi kanji N3 Bài 74: Đề số 39 : Luyện thi kanji N3
Bài 75: Đề số 31 : Luyện thi goi N3 Bài 76: Đề số 32 : Luyện thi goi N3
Bài 77: Đề số 33 : Luyện thi goi N3 Bài 78: Đề số 40 : Luyện thi kanji N3
Bài 79: Đề số 41 : Luyện thi kanji N3 Bài 80: Đề số 34 : Luyện thi goi N3
Bài 81: Đề số 35 : Luyện thi goi N3 Bài 82: Đề số 36 : Luyện thi goi N3