Tổng hợp các bài tập

Luyện đọc tiếng Nhật N3

với đầy đủ đáp án và giải thích. Các bài tập này được tuyển chọn sao cho giống đề thi thật nhất.

Các bạn cố gắng đạt trên 80% đáp án đúng thì mới chuyển sang bài tập khác

Luyện đọc tiếng Nhật N3

Bài 1: Câu 1 :Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 2: Đề số 2:luyện đọc hiểu tiếng nhật n3
Bài 3: Đề số 2:luyện đọc hiểu tiếng nhật n3 Bài 4: Câu 2:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 5: Câu 3:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 6: Câu 4 :Luyện thi đọc hiểu n3
Bài 7: Câu 4:luyện đọc hiểu tiếng nhật n3 Bài 8: Câu 4:luyện đọc hiểu tiếng nhật n3
Bài 9: Câu 4:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 10: Câu 5:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 11: Câu 6:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 12: Câu 7:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 13: Câu 8:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 14: Câu 9:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 15: Câu 10:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 16: Câu 11:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 17: Câu 12: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 18: Câu 13 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 19: Câu 14 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 20: Câu 15 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 21: Câu 16 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 22: Câu 17 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 23: Câu 18 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 24: Câu 19 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 25: Câu 20 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 26: Câu 21 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 27: Câu 22 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 28: Câu 23 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 29: Câu 24: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 30: Câu 25: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 31: Câu 26 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 32: Câu 27 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 33: Câu 28 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 34: Câu 29 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 35: Câu 30 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 36: Câu 31: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 37: Câu 32: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 38: Câu 33: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 39: Câu 34: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 40: Câu 35: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 41: Câu 36: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 42: Câu 37: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 43: Câu 38: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 44: Câu 39: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 45: Câu 40: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 46: Câu 41: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 47: Câu 42: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 48: Câu 43: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 49: Câu 44: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 50: Câu 45: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
Bài 51: Câu 46: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3 Bài 52: Câu 47: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3

Bạn có biết?

Đang học tiếng Nhật online