THÔNG TIN THÀNH VIÊN

Họ và tên: Trần Minh Trí
Tên đăng nhập: Dr.Octopus
Số điểm đã ghi: 0