THÔNG TIN THÀNH VIÊN

Họ và tên: A
Tên đăng nhập: magician
Số điểm đã ghi: 151