THÔNG TIN THÀNH VIÊN

Họ và tên: Thái Ngọc Diệp
Tên đăng nhập: dieprock
Số điểm đã ghi: 27